8 2004
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 8, 2004

Cuprins

STUDII ŞI COMUNICĂRI

ZUZANA SLIVENSKA, The Sickles in Graves During the Period of Early Middle Ages from the Territory of Slovakia,   p. 7-11

STANISLAVA GOGOVÁ, Burial Rite at a Churchyard Cemetery from the 11th-15th Centuries in Krásno in the Context of Contemporary Cemeteries in Slovakia, p. 13-17

COSMIN POPA-GORJANU, Scrisorile private şi răspândirea ştiinţei de carte în mediul nobilimii din Ungaria (secolele XIV-XV) / Private Letters and the Spread of Literacy among Nobility from Hungary, p. 19-23

DOINA HENDRE-BIRO, Les Batthyàny: Considérations sur une généalogie, p. 25-41

OCTAVIAN TĂTAR, Aspecte privind politica Habsburgilor faţă de Transilvania în perioada 1542-1545 / Aspects Concerning the Habsburgs Policy towards Transylvania between 1542-1545, p. 43-48

CORNELIA POPA-GORJANU, Sursele lucrării Atila şi utilizarea lor de către Nicolaus Olahus / The Sources of Atila and their Use at Nicolaus Olahus, p. 49-52

EVA MÂRZA, Preliminarii la un repertoriu al tipografilor români 1508-1830 / Outline for a Repertory of Romanian Printers (1508 - 1830), p. 53-60

IULIANA WAINBERG-DRĂGHICIU, Motivaţii privitoare la tipărirea cărţilor româneşti vechi specificate în predosloviile acestora (sec. XVI-XVII) / Motivations Concerning the Printing of Old Romanian Books as Specified in their Adjacent Texts (XVI – XVII centuries), p. 61-71

IACOB MÂRZA, Tradiţie şi inovaţie în învăţământul transilvănean din Epoca Luminilor: şcolile de la Blaj / Tradition et innovation dans l’enseignement transylvain durant l’Époque des Lumières : les écoles de Blaj, p. 73-79

REMUS CÂMPEANU, O sursă de mare potenţial pentru istoria socială şi istoria administrativă a Transilvaniei: conscripţia fiscală din anul 1750 / Une source d’un grand potentiel pour l’histoire sociale et pour l’histoire administrative de la Transylvanie: la circonscription fiscale de 1750, p. 81-85

DANIEL DUMITRAN, Reacţii transilvănene la Edictul de toleranţă iosefin / Transylvanian Reactions to the Tolerance Act of Emperor Joseph II, p. 87-98

OANA INDRIEŞ, Mişcarea naţională slovacă între 1780-1848. Direcţii principale, realizări, perspective / The Slovak National Movement between 1780 – 1848. Main Direction, Accomplishments, Perspectives, p. 99-104

LAURA STANCIU,Şcoala Ardeleană un subiect epuizat? Revizitarea unui concept / Is the Transylvanian School an Exhausted Subject? Revisiting a Concept, p. 105-112

LARISA MATEI, Discurs istoric şi sursologie la Ioan Monorai (1756-1836) / Discours historique et sourceologie de Ioan Monorai (1756-1836), p. 113-117

Victor-Tudor Roşu, Istorie trăită la August Treboniu Laurian. Studiu de caz: Istoria Românilor (1862) / Living History of August Treboniu Laurian. A Case Study: The History of Romanians (1862), p. 119-123

CĂLIN ANGHEL, Din istoriografia saşilor ardeleni: Ferdinand Baumann (1840-1911). Preliminarii / De l’histoire des saxons de Transylvanie: Ferdinand Baumann (1840-1911), p. 125-130

CRISTIAN IOAN POPA, O personalitate a timpului său mai puţin cunoscută: George Bercianu – paroh şi protopop greco-catolic al Cugirului / George Bercianu – Greek-Catholic Pastor And Dean Of Cugir: A Less Known Personality Of His Time, p. 131-141

CORNEL TATAI-BALTĂ, Înrâurirea antimiselor asupra icoanelor pe sticlă / Influences des antimensions sur les icônes sur verre, p. 143-149

ZEVEDEI-IOAN DRĂGHIŢĂ, Ioan Micu Moldovan (1833-1915), protector al patrimoniului cultural din Transilvania / Ioan Micu Moldovan (1833-1915), protecteur du patrimoine culturel de Transylvanie, p. 151-165

DAN MIRCEA MAZĂLU, Rolul personalităţilor istorice, ilustrat în opera lui Alexandru Lapedatu / The Role of Historical Personalities as Illustrated in Alexandru Lapedatu’s Work, p. 167-173

IOAN I. ŞERBAN, Gazeta România Mare, organ de presă al corpului voluntarilor români din Rusia (iulie-decembrie 1917) / Le journal România Mare (juillet-décémbre 1917), organe des volontaires roumains prisonniers de guerre en Russie, p. 175-182

SORIN RADU, Administraţia şi procesul electoral din România în anii democraţiei parlamentare (1919-1937) / The Administration and the Electoral Process in Romania during Parliamentary Democracy (1919-1937), p. 183-192

SORIN ARHIRE, Relaţii economice româno-britanice între anii 1936-1938 / Romanian-British Economic Relations between 1936-1938, p. 193-202

JANA DUDÁŠOVÁ, Central Economic Office – A Central Institution for So-Called Solving of the Jewish Question in Slovakia in the Sphere of Economy, p. 203-209

IVANA ŠUSTEKOVÁ, Historical Aspects of the Relocation of Inhabitants from Kysuce Region into Radošinská Valley (after 1945, p. 211-215

ANCA CÂMPIAN, Instrumentalizarea surselor istorice până în anul 1989. Cazul documentelor privind întemeierea Bisericii Române Unite cu Roma / L’instrumentation des sources historiques avant l’an 1989. Le cas des documents concernant la fondation de l’Église Roumaine Uniate, p. 217-224

IOAN OROS, Câteva sfaturi încă valabile (dar neîmplinite) dintr-o corespondenţă cu Constantin Noica / Quelques conseils encore valables (mais non réalisés) d’une correspondance avec Constantin Noica, p. 225-34; p. 235

Întrunirea Comisiei istoricilor români şi slovaci – Bratislava, 25-28 Mai 2004, p. 237

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Ernst Christoph Suttner, Schismen, die von der Kirche trennen, und Schismen, die von ihr nicht trennen, în Repères Oecuméniques – Ökumenische Wegzeichen. Publiés par l’Institut d’études œcuméniques de l’Université de Fribourg, nr. 15, 2003 (Laura Stanciu), p. 239-240

Biserica medievală din Sântimbru, coordonatori: Eva Mârza, Ileana Burnichioiu, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2004 (Ana Dumitran), p. 240-241

Doru Radosav, Arătarea Împăratului. Intrările imperiale în Transilvania şi Banat (sec. XVIII - XIX). Discurs şi reprezentare, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană – Dacia, 2002 (Iacob Mârza), p. 241-242

Edmund Burke, Reflecţii asupra Revoluţiei din Franţa, Bucureşti, Editura Nemira, 2000 (Victor-Tudor Roşu), p. 242-243

Laura Stanciu, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-1821), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2003 (Iuliana Wainberg-Drăghiciu), p. 243-245

Vasilie Popp, De funeribus plebejis Daco-Romanorum sive hodiernorum Valachorum et quibusdam circa ea abusibus – Despre înmormântările comune la daco-români sau la românii de astăzi şi despre unele superstiţii, Viena, 1817, Traducere din limba latină: Andreea Mârza. Studiu introductiv, note şi indice: Marius Rotar, Iacob Mârza. Rezumat: Laura Stanciu, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2004 (Ana Dumitran), p. 245-247

Corina Teodor, Coridoare istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic românesc din Transilvania anilor 1850-1920, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003 (Iacob Mârza), p. 247-248

Cornel Tatai-Baltă, Iuliu Moga (1906-1976), Blaj, Editura Astra, Despărţământul „T. Cipariu”, 2004 (Zevedei-Ioan Drăghiţă), p. 248-249

Alexandru Zub, Istorie şi finalitate. În căutarea identităţii, Iaşi, Polirom, 2004 (Laura Stanciu), p. 249-251

Cum scriem istoria? Apelul la ştiinţe şi dezvoltările metodologice contemporane. Actele Simpozionului Tinerilor Istorici, ediţia a IV-a, Alba Iulia, 28-30 noiembrie 2002, coordonatori: Radu Mârza, Laura Stanciu, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2003 (Mihai Gligor), p. 251-253