7 2003
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 7, 2003

LUCRĂRILE COMISIEI ISTORICE ROMÂNO-SLOVACE

Cuprins

EVA MÂRZA, Comisia mixtă de istorie româno-slovacă. Alba Iulia, 11-12 septembrie 2002, p. 9-10
 
MILAN KRAJČOVIČ, Anfänge und Entwicklung des politischen Katholizismus in der Slowakei und die Allianzbewegung der Rumänen, Slowaken und Serben seit den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts, p. 11-20

CAMIL MUREŞANU, Rolul pregătirii teologice în formarea intelectualităţii româneşti din Transilvania / The Role of the Theological Education in the Formation of the Romanian Intellectuality in Transylvania, p. 21-24

EVA KOW ALSKÁ, Der habsburgische Staat und die protestantischen Kirchen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, p. 25-34

IOAN CHINDRIŞ, The Setting Up of the National Bible for Romanians (1550-1795), p. 35-39
 
MIROSLAV KAMENICKÝ, The Coming of Female Re-catholicization Orders to Slovakia in the 17th and 18th Centuries, p. 41-50

IACOB MÂRZA, Biserică şi viaţă religioasă la istoricul Zenovie Pâclişanu (1886-1957) / Church and Religious Life at the Historian Zenovie Piclişanu (1886-1957), p. 51-56

TEODOR PAVEL, Partidul Popular Catolic, căsătorie civilă şi asimilare etnică în Austro-Ungaria la sfârşitul secolului al XIX-lea / Le Parti Populaire Catholique, mariage civil et assimilation ethnique en Austro-Hongrie à la fin du XIX-ème siècle, p. 57-61

MICHAL BARNOVSKÝ, The Church Policy of the Communist Regime in Slovakia 1948-1968, p. 63-69

NICOLETA HUSZARIK, Convenţia culturală româno-cehoslovacă din perioada interbelică şi urmările ei / La convention eulturelle roumaine-tchèque de la période d’entre-guerres et ses conséquences, p. 71-74

GHEORGHE HRISTODOL, Istoria Bisericii şi a religiilor în istoriografia română. 1944-1989 / The History of the Church and Religions in the Romanian Historiography, p. 75-78

FELICIA HRISTODOL, GHEORGHE HRISTODOL, Istoria Bisericii şi a religiilor în istoriografia din România după 1989 / L’histoire de l’Église et des religions dans l’historiographie roumaine d’après1989, p. 79-83
 
ALŽBETA SEDLIAKOVÁ, Cele mai importante opere din istoriografia slovacă (Istoria Bisericii după anul 1990), p. 85-92

CORNELIU MIHAI LUNGU, IOAN DRĂGAN, Reflectarea vieţii religioase în fondurile şi colecţiile arhivistice româneşti / The Reflection of Religious Life in the Romanian Archives Collections and Funds, p. 93-95

ALŽBETA SEDLIAKOVÁ, Rumunica în istoriografia slovacă (1998-2000), p. 97-99

EVA MÂRZA, Cercetările privind istoria Slovaciei în ultimul deceniu, p. 101-103

RADU MÂRZA, Pe marginea unor producţii ale istoriografiei slovace din ultimii ani. Note de lectură / Au sujet de certaines productions de l’historiographie slovaque des dernières annés. Notes de lecture, p. 105-111

STUDII ŞI COMUNICĂRI

VALENTIN VASILIEV, Consideraţii asupra sistemului de fortificaţie al aşezării traco-dacice de la Biserica Albă (Belaija Tzerkovi), Ucraina Transcarpatică / Considerations sur le systeme de fortification de l’etablissement thraco-dacique de Biserica Albă (Belaija Tzerkovi), Ukraine Transcarpatinne, p. 113-123

CRISTIAN IOAN POPA, Din toponimia Văii Cugirului. Toponime de interes istoric şi arheologic / De la toponymie sur la Vallée de Cugir. Des toponymes d'intérêt historique et archéologique, p. 125-150

VOLKER WOLLMANN, Exploatarea mercurului în Transilvania din epoca romană până la mijlocul secolului XX / Der Quecksilberbergbau in Siebenbürgen aus der Römerzeit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, p. 151-174

PETRONELA WAINBERG, Repere sursologice la Tacitus / Repères sur les sources chez Tacite, p. 175-186

CORNELIA POPA-GORJANU, Corespondenţa lui Nicolaus Olahus cu Cornelius Duplicius Sceperus (1533-1535) / The Correspondence Between Nicolaus Olahus and Cornelius Duplicius Scepperus (1533-1535), p. 187-190

OCTAVIAN TĂTAR, Tratatul de la Speyer (1570) dintre Maximilian II şi Ioan Sigismund Zápolya şi statutul politico-teritorial al Transilvaniei pe plan european / Le traité de Speyer (1570) entre Maximilien le 2nd et Jean Sigismond Zápolya et le statut politique-territorial de la Transylvanie sur le plan européen, p. 191-197

CĂLIN ANGHEL, Consideraţii privind arhitectura casei Zápolya din Sebeş / Considerations Regarding the Architecture of the Zápolya House from Sebeş, p. 199-210

TOMA GORONEA, Studiu analitic privind stabilirea şi evaluarea condiţiilor pentru restaurarea şi conservarea portalului de acces principal la Palatul Brukenthal / Analytical Research Regarding Establishing and Appraising the Conditions for Restauration and Conservation of the Main Access Portal to the Brukenthal Palace, p. 211-217

CORNEL TATAl-BALTĂ, Antimise din secolele XIX-XX, păstrate la Mitropolia Greco-Catolică din Blaj / Antimensions des XIXème-XXème siècles, conservés dans le Palais Metropolitiain de l’Église Greco-Catholique de Blaj, p. 219-227

SOFIA ŞTIRBAN, Addenda la Din istoria hârtiei şi filigranului: tipografia românească a Bălgradului (sec. XVII), Bibliotheca Universitatis Apulensis, Alba Iulia, 1999 / Addenda à l’ouvrage De l’histoire du papier et du filigrane: l’imprimerie roumaine de la ville de Bălgrad (XVIIème siècle), Bibliotheca Universitatis Apulensis, Alba Iulia, 1999, p. 229-232

ANA DUMITRAN, Unirea cu Roma a românilor ardeleni din perspectiva unei noi surse documentare / Die Vereinigung der Rumänen aus Siebenbürgen mit Rom aus der Perspektive einer neuen dokumentarischen Quelle, p. 233-235

ANA MARIA ROMAN NEGOI, Funcţii ale scrisului istoric la Samuil Micu şi Gheorghe Şincai / Les fonctions de l’écrit historique à Samuil Micu et Gheorghe Şincai, p. 237-240

IOAN CRISTINEL ROMAN NEGOI, Elemente moderne de propagandă ale politicii împăratului Iosif al II-lea în călătoriile din Transilvania / Elements modernes de propagande dans la politique de l’empereur Joseph II lors des voyages en Transylvanie, p. 241-244

DANIEL DUMITRAN, Contribuţii documentare privind realităţile confesionale din Transilvania în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea / Contributions documentaires concernant les réalités confessionnelles de la Transylvanie pendant la seconde moitié du XVIIIème siècle, p. 245-254

SIMONA NICOARĂ, Identitatea naţională, o sensibilitate latentă a modernităţii (secolele XVIII-XX) / Identité nationale, sensibilité latente de la modernité (XVIIIème-XXème siècles), p. 255-265

LAURA STANCIU, Interdisciplinaritatea filologiei şi istoriei în construirea polemicii lui Petru Maior / Philologie et histoire –  interdisciplinarité dans l’engagement de la polémique de Petru Maior, p. 267-278

MARIUS ROTAR, În căutarea unui echilibru. Despre pedeapsa cu moartea în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea / À la recherche d’un equilibre. Sur la peine capitale en Transylvanie, pendant la second moitié du XIXème - debut du XXème  siècle, p. 279-294

IOAN OROS, Cartea românească veche de Iaşi, Târgovişte, Buda şi alte centre tipografice cu prezenţă restrânsă în Sălaj / Les anciens livres roumains de Iaşi, Târgovişte, Buda et autres centres tipographiques de moindre circulation, présents à Sălaj, p. 295-301

VASILE MIRCEA ZABERCA, Întruniri ale „Reuniunii învăţătorilor români” de la şcolile confesionale gr. or. din dieceza Caransebeş ţinute în Banatul Sârbesc / Réunions des instituteurs roumains provenus des écoles confessionnelles gréco-orthodoxes de la diocèse de Caransebeş, organisées dans le Banat serbe, p. 303-305

EVA MÂRZA, ZEVEDEI-IOAN DRĂGHIŢĂ, Inventarul cancelariei mitropolitane şi al arhivei arhidiecezei greco-catolice de Alba Iulia şi Făgăraş (1902) / L’inventaire de la chancellerie metropolitaine et des archives de l’archidiocese uniate d’Alba Iulia et Făgăraş (1902), p. 307-327

FĂNICĂ NIŢĂ, Augustin Bunea, istoric: preliminarii / Augustin Bunea: historien, préliminaires, p. 329-336

IOAN I. ŞERBAN, Un manuscris inedit despre activitatea lui Octavian Goga în România în timpul Primului Război Mondial (II) / Un manuscrit inedit sur l’activité d’Octavian Goga en Roumanie pendant la Première Guerre Mondiale (II), p. 337-350

VASILE DOBRESCU, Tradiţie şi naţionalism în discursul politic al lui Iuliu Maniu / Tradition and Nationalism in Iuliu Maniu’s Political Discourse, p. 351-358

ANCA CÂMPIAN, REMUS CÂMPEANU, Perspectiva lui Zenovie Pâclişanu asupra începuturilor unirii religioase a românilor ardeleni cu Biserica Romei / La perspective de Zenovie Pâclişanu sur le commencement de l’union religieuse des Roumains Transylvains à l’Église de Rome, p. 359-363

DENNIS DELETANT, Interogând trecutul românesc / Interrogating the Romanian Past, p. 365-370

CORNELIU PĂDUREAN, Unele consideraţii privind problema refugiaţilor din Ungaria în judeţul Arad, după Primul Război Mondial / Some Considerations Concerning the Problematics of the Refugees from Hungaria into the Arad County after the World War 1, p. 371-375

MIRCEA SUMA, Particularităţi ale discursului istoric la Francisc Pall: etape şi momente / Particularités de l’écriture historique chez Francisc Pall, p. 377-383

ANA-MARIA BUIGA, Mişcarea sionistă şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei. Scurt istoric / The Sionist Movement and the Organization for Setting Free Palestine. A Short History, p. 385-389

SORIN RADU, Administraţia şi procesul electoral din România (1919-1937) / The Administration and the Electoral Process in Inter-war Romania (1919-1937), p. 391-397

VARIA

„Prietenul adevărului”. Interviu cu istoricii Keith Hitchins şi Pompiliu Teodor (rep. Emilia Pavel), p. 399-402

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Eva Kowalská, Evanjelické A. V. spoločenstvo v 18. storoči. Hlavné problémy jeho vývoja a fungovania v spoločnosti / Comunitatea evanghelică A. V. în secolul al XVIII-lea. Problemele principale ale evoluţiei sale şi funcţionarea ei în societate, Bratislava, „VEDA”, 2001 (Iacob Mârza), p. 403

Ovidiu Ghitta, Naşterea unei Biserici. Biserica Greco-Catolică din Sătmar în primul ei secol de existenţă (1667-1761), Cluj-Napoca, „P.U.C.”, 2001 (Iacob Mârza), p. 403-404

Mihai Săsăujan, Politica bisericească a Curţii din Viena în Transilvania (1740-1761), Cluj-Napoca, „P.U.C.”, 2002 (Iacob Mârza), p. 404-405

Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Şcoală şi comunitate în secolul al XIX-lea. Circularele şcolare bănăţene, Cluj-Napoca, „P.U.C.”, 2002 (Larisa Matei), p. 405-406

Iacob Mârza, Etape şi momente din istoria invăţământului în Transilvania (sec. XVIII-XIX), Sibiu, „Imago”, 2002 (Laura Stanciu), p. 406-407

Remus Câmpeanu, Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, „P.U.C.”, 2003 (Laura Stanciu), p. 407-410

Cornel Tatai-Baltă, Interferenţe cultural-artistice europene, Blaj, „Astra”, 2003 (Aurel Dumitru), p. 410

Ioan I. Şerban, Voluntarii transilvăneni şi bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului (1916-1919) (Sorin Arhire), Alba Iulia, „Aeternitas”, 2003