The Engraving of Bucharest (1582-1830)
    Proiecte
Datele de identificare ale proiectului

Titlul proiectului: „Cartea românească veche și ilustrația ei în context cultural central-est european. Studiu de caz: gravura de București (1582-1830)”

Cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0433

Contract de finanţare nr: 75/04.30.2013

Finanţator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Durata proiectului: 30 luni

Valoarea contractului de finanţare: 298.000 lei

Director de proiect: dr. Anca Elisabeta Tatay, contact – ancatatai@yahoo.com

 

Identification data of the project

Project Title: “The Old Romanian Book and its Illustration in the Central-Eastern European Cultural Context. Case Study: the Engraving of Bucharest (1582-1830)”

Project Code: PN-II-RU-PD-2012-3-0433

Number of Financial Contract: 75/04.30.2013

Funded by: Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI)

Contractor: „1 December 1918” University of Alba Iulia

Project Duration: 30 months

Contract Value: 298.000 lei

Project Director: Dr. Anca Elisabeta Tatay. Contact: ancatatai@yahoo.com

 

Rezumatul proiectului:

Cercetarea va trata gravurile din cărțile românești vechi tiparite în București în perioada 1582-1830, plasându-le în contextul cultural al Europei Central-Est Europene. Aproximativ 300 de cărți au văzut lumina tiparului în această perioadă în oficinele bucureștene, ele fiind decorate cu xilogravuri, dar și cu gravuri în metal sau cu litografii. Gravurile vor fi incluse într-un catalog. Influențele bizantine, renascentiste, baroce sau neoclasice (prezente în gravuri cu teme religioase sau laice) vor fi demonstrate. Gravura de Bucuresti va fi plasată în contextul gravurii românești, dar și al celei europene, dorindu-se depistarea influentelor străine asupra ei. Va fi cercetatat de asemenea impactul pe care gravura bucureșteană l-a avut asupra gravurilor din spațiul românesc sau din alte țări. Așadar vom demonstra importanța istorică și culturală a graficii din cartea veche de București, aspect foarte puțin cercetat până în momentul de față. Cartea, prin text și imagine, a contribuit la dezvoltarea identității naționale, care a cultminat cu unirea culturală a românilor. Studiul de față va fi de folos nu numai istoriografiei românești, ci și celei central-est europene.

Summary:

This research is intended to treat the engravings of the old Romanian books printed in Bucharest between 1582 and 1830, which will be placed in the cultural context of the Central-Eastern Europe. In this period, around 300 books came out in the printing presses from Bucharest, decorated mostly with woodcuts, but also with metal engravings and lithographs. The engravings will be included in a catalogue. The Byzantine, Renaissance, Baroque and neo-classical style, and the religious and secular themes will be minutely studied. I will study the engravings of Bucharest in the context of the Romanian and European graphic arts, trying to demonstrate the foreign influences upon it. I will also attempt to find out the impact that the engravings of Bucharest had upon the engraving from the Romanian space and from the other countries. Thus we shall be able to demonstrate the historical and cultural importance of the old book graphics from Bucharest, an aspect hardly examined until the present time. Therefore, the book itself, by its content (text and image altogether) made its contribution to bringing forth ideas of national identity and, afterwards, to the cultural unification of the Romanian people. This study has not only local value but it is also a complex demarche with ramifications in the Central Eastern European area, so that it might be useful to both the Romanian historiography and to the European one.

 

Echipa de cercetare / The project research team:

  Anca Elisabeta Tatay  

  Director de proiect / Project Director - cv  

  Eva Maria Mârza

  Mentor - cv

Etapele proiectului conform Anexa III la contractul de finanţare:

  An bugetar  

  Tipul etapei  

  Numărul etapei  

  Data de început a etapei  

  Data de sfârșit a etapei  

2013

Etapă unică

1

01.05.2013  31. 12. 2013

2014

Etapă unică

2

01.01.2014  31. 12. 2014

2015

Etapă unică

3

01.01.2015  31. 10. 2015

Stages of the project in accordance with annex III of the grant agreement:

  Budget year  

  Stage type  

  Stage number  

  The starting date of the stage  

  The ending date of the stage  

2013

Single Stage

1

 01.05.2013  31. 12. 2013

2014

Single Stage

2

 01.01.2014  31. 12. 2014

2015

Single Stage

3

 01.01.2015  31. 10. 2015

 

Rezultate estimate:

 

- participarea la conferințe naționale și internaționale (în perioada anilor 2013-2015): 1 internațională și 2 naționale/an;

-  publicarea de studii în reviste sau volume colective cu impact internațional (în perioada anilor 2013-2015);

- publicarea unui volum la o editură de prestigiu (în 2015) aici

- un catalog electronic al gravurilor de București (în 2015) aici

Estimated results:

 

- to participate in national and international conferences (during the years 2013-1015): 1 international conference and 2 national conferences/year;

- to publish studies in reviews or collective volumes with international impact (during the period 2013-2015);

- to publish a volume at a prestigious publishing house (in 2015) here

- an electronic catalogue of the engravings from Bucharest (2015) here

 

Raport știintific 2013; Scientific report 2013

Raport științific 2014; Scientific report 2014

Raport științific 2015Scientific report 2015