Cartea românească veche RO
    Proiecte

Datele de identificare ale proiectului

Titlul Proiectului: „Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale”
Cod proiect:  PN-II-ID-PCE-2011-3-0314
Contract de finanţare nr:  84/05.10.2011
Finanţator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Contractor: Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Durata proiectului: 36 luni
Valoarea contractului de finanţare: 995.480 lei
Director de proiect: Prof. Univ. Dr Eva Mârza, contact – evamarza@yahoo.com

For translation please access this link 

Rezumatul proiectului
Reconstituirea profilelor devenirii culturale româneşti reclamă la ora actuală cercetări de profunzime, analitice şi sintetice ale căror rezultate să îşi găsească locul firesc în sistemul de vase comunicante ale culturii europene. Proiectul propus are în vedere realizarea unui repertoriu al cărţii româneşti vechi din Imperiul Habsburgic în perioada 1691-1830. Conceptul cheie al proiectului – cartea românească veche- are în vedere cartea tiparită în limba română indiferent de loc şi cartea tiparită de un autor român indiferent de limba de publicare şi de loc, în perioada 1691-1830.  Obiectivul-general al proiectului este cunoaşterea imaginii, conţinutului şi rolului cărţii româneşti vechi într-un areal istoric care cuprinde cea mai mare parte a Europei centrale şi centro-estice (România, Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Ucraina, Polonia, Italia, fostul spaţiu iugoslav, Cehia), pe baza unei investigaţii exhaustive, între limitele cronologice amintite. Produsul final al activităţii de cercetare are în vedere realizarea repertoriului cărţii româneşti vechi, unic la nivel naţional prin metodologia de investigare şi prezentare utilizată. Lucrarea, în formă bilingvă, engleză şi română, se doreşte a fi un instrument complex de edificare a comunităţii ştiinţifice europene asupra culturii româneşti vechi, prin prisma produsului concret care o defineşte: cartea.

Summary
Currently, the reconstruction of the profiles of the Romanian cultural becoming calls on in-depth, analytical and synthetic research, whose results should find their natural place in the communicating-mean system of European culture. The proposed project aims to achieve a repertory of Old Romanian Book in the Habsburg Empire during 1691-1830. The key concept of the project - Old Romanian Book – takes into consideration books printed in Romanian no matter the place and books printed by Romanian authors, regardless of the language and place of publication, during 1691-1830. The project’s main objective is knowing the image, the content and the role of the Old Romanian Book within a historical area that includes most of Central and Eastern-Central Europe (Romania, Austria, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Ukraine, Poland, Italy, the former Yugoslav area, Czech Republic), based on an exhaustive investigation, in the mentioned chronological limits. The final product of the research aims to achieve the Repertory of Old Romanian Book, unique on nationwide, trough the used investigation and presentation methodology.
The work, in a bilingual format- English and Romanian, is intended to be a complex tool meant to edify the European scientific community on the Early Romanian Culture, in terms of the tangible product defining it: the book.

Obiectivele proiectului
Obiectivul-general al proiectului este cunoaşterea imaginii, conţinutului şi rolului cărţii româneşti vechi într-un areal istoric care cuprinde cea mai mare parte a Europei centrale şi centro-estice (România, Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Ucraina, Polonia, Italia, fostul spaţiu iugoslav, Cehia), pe baza unei investigaţii exhaustive, intre limitele cronologice 1691-1830.

Obiectivele specifice urmărite sunt următoarele:
a) cunoaşterea, pentru prima dată, a tuturor titlurilor de carte românească veche, pe baza investigaţiilor în bibliotecile şi arhivele din tara şi din străinătate şi reunirea acestora într-un repertoriu unic la nivel national.
b) cunoaşterea tuturor centrelor tipografice unde s-au dat la lumină aceste cărţi, a editorilor, tipografilor, ilustratorilor şi difuzorilor care au contribuit la edificarea vechii culturi româneşti;
c) compararea tuturor unităţilor identificate, cu producţiile similare ale altor culturi din Imperiul Habsburgic dintre 1691–1830, cu relevarea similitudinilor şi a diferenţelor, în scopul recoltării de argumente pentru analiza teoretică a cuprinsului temei de proiect, direcţionată pe ideea europeană;
d) familiarizarea mediului ştiinţific european cu rezultatele cele mai importante ale acestei cercetări, prin participarea activă la conferinţe tematice în ţară şi în spaţiul comunitar.
e) publicarea rezultatelor obţinute în reviste de specialitate din străinătate în vederea creşterii vizibilităţii cercetării româneşti în domeniul ştiinţelor umaniste.
f) realizarea şi publicarea repertoriului cărţii româneşti vechi (1691-1830) precedat de un studiu de specialitate concentrat pe analiza următoarelor aspecte: contextul istoric, politic, cultural şi influenţele acestuia asupra mediului editorial, inventarierea şi evoluţia genurilor de carte, ilustrarea cantitativă a producţiei de carte în parametrii statistici. Lucrarea va fi redactată în formă bilingvă, engleză şi română, cu specificităţi aparte de capitole, fiind astfel un instrument complex de edificare a comunităţii ştiinţifice europene asupra culturii româneşti vechi, prin prisma produsului concret care o defineşte: cartea.  

Echipa de cercetare a proiectului

Nume, prenume

Funcţia în cadrul proiectului
Încadrare conform HG 475/2007

Instituţia

Eva Mârza

Director de Proiect

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Ioan Chindriş

CS I

Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

Niculina Iacob

Cercetător

Universitatea „Ştefan cel Mare”-Suceava.

Bogdan Crăciun

Cercetător

Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

Otilia Urs

Cercetător

Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

Anca Elisabeta Tatay

Asistent cercetare

Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

Ana Maria Roman-Negoi

Asistent cercetare

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Roxana Moldovan

Tehnician

Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

CV-ul Directorului de proiect, prof. univ. dr. Eva Mârza a fost încărcat şi în Registrul www.cercetatori-romani.ro .

Bugetul proiectului conform Anexa II la contractul de finanţare

NR. CRT

DENUMIRE CAPITOL BUGET

TOTAL VALOARE
2011
(LEI)

TOTAL VALOARE
2012
(LEI)

TOTAL VALOARE
2013
(LEI)

TOTAL VALOARE
2014
(LEI)

TOTAL VALOARE

(LEI)

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

40.950

169.650

204.750

157.950

573.300

2

CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE)

2.894

11.592

11.592

8.694

34.772

3

CHELTUIELI DE DEPLASARE

9.750

84.500

27.079

14.079

135.408

4

CHELTUIELI DE LOGISTICĂ

28.000

59.500

59.500

105.000

252.000

5

TOTAL

81.594

325.242

302.921

285.723

995.480

Etapele proiectului conform Anexa III la contractul de finanţare

An bugetar

Tipul etapei

Numărul etapei

Data de început a etapei

Data de sfârşit a etapei

2011

Etapă unică

1

05.10.2011

15.12.2011

2012

Etapă unică

2

16.12.2011

15.12.2012

2013

Etapă unică

3

16.12.2012

15.12.2013

2014

Etapă unică

4

16.12.2013

04.10.2014

Rezultate obţinute în cadrul proiectului

Rezultate Etapa I . Pentru vizualizarea raportului vă rugăm să urmați această legătură.

Rezultate Etapa II. Pentru vizualizarea raportului și a devizului postcalcul urmați următoarele legături: raport deviz

Act Adițional: link

Rezultate Etapa III . Pentru vizualizarea raportului vă rugăm să urmați aceasta legatura.

Act aditional 2/2014: link

Notă: rezultatele aferente etapelor se vor încărca la finalul fiecărei etape, conform termenelor contractuale pentru raportare.

Rezultate Etapa IV . Pentru vizualizarea raportului vă rugăm să urmați această legatură.

Act aditional 3/2015: link

Rezultate Etapa V . Pentru vizualizarea raportului vă rugăm să urmați această legatură

Rezultate Etapa VI . Pentru vizualizarea raportului sintetic 2011-2016 vă rugăm să urmați această legătură.

 

Lucrarea finala a proiectului. Pentru accesarea lucrarii Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale vă rugăm să urmaţi această legătură.