5 1999
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-MUZEOLOGIE-ISTORIE, 5, 1999

ISSN: 1454-8097

 

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

LOREDANA CRISTINA NIŢĂ, Paleoliticul inferior european – o perspectivă antropologică / Le paléolithique inférieur européen – une perspective antropologique, p. 5-8

MARIAN COSAC, RADU ALEXANDRU, Cronologia debutului paleoliticului superior în România şi cadrul cronologic central şi est european / La chronologie du paléolithique supérieur ancien en Roumanie et le cadre chronologique central et est-européen, p. 9-13

DAN MĂRGĂRIT, MONICA SANDU, Unitatea culturală a gravetianului central şi est european / L’ unité culturelle du gravettien en Europe centrale et orientale, p. 15-25

EMILIA-ELENA COLAN, Aspecte generale ale reprezentărilor feminine gravettiene. Grupa italiană / General Aspects of the Gravettian Female Representations. Italian Group, p. 27-35

DAN ANGHEL, Implicaţii economice şi sociale ale producţiei de ceramică în epoca neo-eneolitică / Les implications économiques et sociales de la production céramique néo-énéolithique, p. 37-41

MARIUS BREAZU, Aspecte privind tehnologia de confecţionare şi decorare a ceramicii pictate aparţinând grupului cultural „Lumea Nouă” / Considerations Regarding the Manufacturing and Decoration Technology of the Painted Pottery Belonging to the „Lumea Nouă” Cultural Group, p. 43-45

MIHAI GLIGOR, Date noi privind ceramica pictată de tip „Lumea Nouă” / Nouvelles donées concernant la ceramique de type „Lumea Nouă”, p. 47-53

ALEXANDRU CIOCAN, Câteva probleme referitoare la sfârşitul culturii Gumelniţa pe teritoriul României / Quelques problèmes sur la fin de la culture Gumelniţa sur le territoire de la Roumanie, p. 55-61

ADRIAN GLIGOR, Materiale arheologice aparţinând culturii Coţofeni din aşezarea Măgura Căpudului (jud. Alba) / Archaeological Materials Belonging to the Coţofeni Culture from the Măgura Căpudului Settlement (Alba County), p. 63-81

COSTEL CIOANCĂ, MĂDĂLINA MĂRGINEANU, Câteva consideraţii despre statuetele de lut ars ale necropolei de incineraţie de la Cârna / Quelques considérations sur les statuettes en terre cuite de Cârna -Dolj, p. 83-88

LUCIAN SAVONEA, Trei obiecte inedite din bronz din colecţia Muzeului din Sebeş / Trois objects de bronze inédits de la collection du Musée de Sebeş, p. 89-94

GABRIEL T. RUSTOIU, O aşezare preistorică inedită identificată pe teritoriul municipiului Alba Iulia / An Unknown Pre-historic Settlement Discovered on the Territory of Alba Iulia, p. 95-105

CRISTIAN IOAN POPA, Cercetări de teren în centrul şi sud-vestul Transilvaniei (I) / Surface Investigations in Central and South-Western Transylvania, p. 107-146

LILIANA ISTRATE, Contribuţii privind fortificaţia de la Rudi - „La Şanţuri” / Contributions Regarding the Fortification in Rudi-„La Şanţuri”, p. 147-151

CASIAN POPA, O statuie de togat din Napoca / A Togatus Statue from Napoca, p. 153-154

CĂLIN TIMOC, CARMEN TIMOC, Câteva urme de încălţăminte romană descoperite la Tibiscum / Einige Spuren von römischen Schuhwaren gefunden bei Tibiscum, p. 155-160

MONICA BUCURENCIU, Meditaţie la un epitaf din „Roma Mică” / Méditation sur une épitaphe de „Petite Rome”, p. 161-165

MUZEOLOGIE

DAN ANGHEL, Experiment privind realizarea unei arderi reducătoare / L’expérimentation d’une calcination (brûlement) réduisante (désoxidation), p. 167-171

DAN ANGHEL, Restaurarea unor piese sculpturale din colecţia Muzeului Naţional al Unirii / La réstauration de quelques pièces sculpturales romaines de la collection du Musée National de l’Union d’Alba Iulia, p. 173-175

DAN OCTAVIAN PAUL, Restaurarea coifului de bronz descoperit în comuna Şaroş pe Târnave (jud. Sibiu) / The Restoration of a Bronze Helmet from Şaroş pe Târnave, p. 177-181

SOFIA ŞTIRBAN, Aspecte privind minima intervenţie în restaurarea de carte veche românească / Some Aspects Regarding the Minimal Intervention in the Restauration of Romanian Ancient Book, p. 183-185

ISTORIE

PAUL-LAURENŢIU LUCA, Câteva consideraţii privind relaţiile oraşului Sibiu cu Ferdinand I de Habsburg între anii 1527-1536 / Einige Beiträge bezüglich der Beziehungen der Stadt Hermannstadt mit Ferdinand I von Habsburg (1527-1536), p. 187-193

MARIUS MĂRGINEAN, Colonizarea anabaptiştilor la Vinţu de Jos / The Colonization of the Anabaptists in Vinţu de Jos, p. 195-199

DANIELA DOLTU, Imaginea copilului în discursul oficial în Moldova Regulamentară / The Image of the Child in the Official Discourse in Regulamentary Moldavia, p. 201-207

DANIELA DOLTU, Arhiva duhovniceştii dicasterii a Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. Izvor pentru o istorie a femeii (secolul XIX) / The Archive of the Clerical Count of the Metropolitan Church of Moldavia and Suceava – Source for a History of Woman (19th century), p. 209-212

CRISTIAN MUTIŞ, Dobrogea în contextul Marii Uniri / Dobrudja in the Context of the Great Union (1918), p. 213-215

ALEXANDRU ŞERBAN, Propaganda nazistă şi Anschluss-ul / The Nazy Propaganda and the Anschluss, p. 217-219

CLAUDIU SECAŞIU, Istoricul Zenovie Pâclişanu în închisorile comuniste (1949-1953, 1957): documente inedite / The Historian Zenovie Pâclişanu in the Communist Imprisonment (1949-1953, 1957): Original Documents, p. 221-234

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Flavius Eutropius, Breviar de la întemeierea Romei (Andreea Mârza), p. 235

Valeriu Leu, Cartea şi lumea rurală în Banat 1700-1830 (Larisa Matei), p. 235-236

Lucian Boia, Sfârşitul lumii. O istorie fără sfârşit (Adrian Gavriş), p. 236-237

CRONICA

Activitatea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Ion Berciu”, p. 239-240


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA