2 1996
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE, 2, 1996

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

DAN CIUBOTARU, Câteva observaţii privind materialele fazelor timpurii ale culturii Starčevo-Criş / Some Remarks on the Ceramic Materials from the Early Stages of the Starčevo-Criş Culture, p. 7-12

CRISTIAN ROMAN, Tipologia măştii şi a ochilor în plastica antropomorfă vinciană / The Typology of the Mask and Eyes in Vinča Plastic Art, p. 13-16

AUREL DRAGOTĂ, Cercetări de suprafaţă pe teritoriul aşezărilor preistorice de la Calvaser şi Boarta (com. Şeica Mare, jud. Sibiu) / Surface Researches on Prehistorian Sites of Calvasăr and Boarta (Şeica Mare, Sibiu County), p. 17-26

ADRIANA BADEA, MIHAI CĂSTĂIAN, MIHAELA COZA, MIHAI GLIGOR, VOICA ISTRATE, DANIEL PETRIŞ, Sondaje arheologice la Ciumbrud (jud. Alba) / Des sondages stratigraphiques à Ciumbrud, p. 27-46

ŞTEFAN DORONDEL, Mircea Eliade şi universul imaginar neo-eneolitic / Mircea Eliade and the Neo-Eneolithic “Imaginary Universe”, p. 47-55

TUCULIN D. GOROVEI, Noi descoperiri arheologice aparţinând culturii Coţofeni, pe Valea Vinţului (com. Vinţu de Jos, jud. Alba) / New Archaeological Discoveries Belonging to the Coţofeni Culture on Vinţu Valley (Vinţu de Jos, Alba County), p. 57-67

CĂTĂLIN RIŞCUŢA, Plastica antropomorfă a culturii Coţofeni / La plastique anthropomorphe de la culture Coţofeni, p. 69-76

CRISTINEL FÂNTÂNEANU, Implicaţii ale pătrunderii populaţiilor stepice pentru începutul bronzului timpuriu în Muntenia / Implication de la pénétration des populations steppiques, pour le début de l’âge du bronze ancien en Muntenie, p. 77-80

GABRIEL RUSTOIU, Câteva obiecte de metal preistorice aflate în colecţia Muzeului din Agnita / Prähistoriche Metallgegenstände in der Sammlung des Museums von Agnita, p. 81-89

IOSIF V. FERENCZ, Morminte celtice cu car din Transilvania / Tombeaux celtiques à char de la Transylvanie, p. 91-101

CLARA CÎRCU, Autorii antici despre Delta Dunării. Eseu de geografie istorică / Les auteurs antiques sur le Delta du Danube. Essai de géographie historique, p. 103-109

DORIN SECULA, Spiritul războinic al geto-dacilor reflectat de izvoarele literare / Das kriegerische Geist der Geto-Daken, widerspiegelt in den Schriften der Antike, p. 111-115

CĂLIN TIMOC, Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale cohortei I Sagittariorum la Tibiscum / Bemerkungen zu den epigraphischen Denkmälern der Cohors I Sagittariorum aus Tibiscum, p. 117-121

SORIN PRIBAC, Despre frumentari în Dacia romană / Über die Frumentari aus Dakia, p. 123-127

CRISTIAN GĂZDAC, Un cavalerist din ala Pannoniorum la Carnuntum / A Rider from ala Pannoniorum at Carnuntum, p. 127-129

GABRIEL TAMATCHI, Câteva tegulae ştampilate descoperite la Hârşova în campaniile arheologice 1994-1995 / Some Stamped Bricks Discovered at Hârşova in the 1994-1995 Archaeological Campaigns, p. 131-140

SORIN NEMETI, Sărbătoarea Saturnaliilor, retrăirea mitică a vârstei de aur / Saturnalia and the Mythical Reliving of The Golden Age, p. 141-147

IRINA GHINESCU, Nimfe-iele. Studiu comparativ / Wicked Fairies. A Comparative Study, p. 149-153

NICOLAE M. SIMINA, Descoperiri aparţinând feudalismului timpuriu la Tărtăria / Frühmittelalterliche Entdeckungen in Tărtăria, p. 155-161

CRISTINA PARASCHIV, Cuptoare de ars ceramica din feudalismul timpuriu, de la Hârşova / Fours de cuire la céramique dans l`Haut Moyen Âge de Hârşova, p. 163-171

ISTORIE

MARIAN ŢIPLIC, Relaţiile economice ale breslei armurierilor sibieni cu Moldova şi Ţara Românească / The Economic Relations of the Sibiu Armourors` Guild with Moldavia and Valachia, p. 173-182

RADU MÂRZA, Iniţiativa de ridicare antiotomană a Ţării Româneşti 1594 / Die Initiative des Aufstandes gegen die Türken in der Walachei (1594), p. 183-185

FEREZIA GHEORGHILAŞ, Gheorghe Brancovici un destin transilvănean / Gheorghe Brancovici a Transylvanian Destiny, p. 187-193

DANIELA CÂMPAN, Realităţi şcolare central-transilvănene în secolul al XVIII-lea / Central-Transylvanian School Realities in the 18th Century, p. 195-198

ALIN CIUPALĂ, Analiză politică şi ideal revoluţionar: C. A. Rosetti şi Rusia / Analise politique et idéal revolutionaire: C. A. Rosetti et la Russie, p. 199-202

ION CÂRJA, Avram Iancu şi „bunul împărat” în sensibilitatea colectivă românească la 1848 / Avram Iancu and „The Good Emperor” in the Collective Romanian Sensibility of 1848, p. 203-210

ÖDÖN SZABO, Din istoricul „Asociaţiei de autoperfecţionare şi lectură a studenţilor de la Academia de Drept din Oradea” / From the History of the “Students` Association for Self-Improvement and Reading of the Law Academy of Oradea”, p. 211-215

CĂTĂLIN RIŞCUŢA, Câteva aspecte privind rolul cărţii şi al icoanelor în cadrul vieţii religioase la români (sec. XVII-XVIII) / Quelques aspects concernant le rôle joué par le livre et les icônes dans la vie religieuse chez les Roumains (XVIIe-XVIIIe siècles), p. 217-223

IOANA PURCAR, Trei icoane de Laz dintr-o colecţie particulară / Drei Hinterglasmalerein von Laz in einer Privatsammlung, p. 225-232

DANIEL IANCU, Istorie şi istorici în paginile revistei „Cosânzeana” (1911-1915) / History and Historians in the Pages of the „Cosânzeana” Review (1911-1915), p. 233-240

VALENTIN DRĂGAN, Din politica religioasă a României Mari: memoriul lui Onisifor Ghibu despre politica României faţă de Vatican după 1918 / From Greater Romania’s Religious Policy: Onisifor Ghibu’s Memorial on Romania’s Policy Towards the Vatican After 1918, p. 241-248

ADRIANA POPESCU, Coriolan Petranu şi patrimoniul artistic arădean / Coriolan Petranu und das künstlerische Patrimonium aus Arad, p. 249-252

ADONIS MIHAI, Poate fi ataşat Ioan Bianu republicii istoricilor? / Est-ce qu’on peut rattacher Ioan Bianu aux republique de l’historiens?, p. 253-256

MAGDALENA IACOB, Începuturile portului modern Constanţa. „Afacerea” Hallier / Le commencement du port modern Constanţa. “L’affaire” Hallier, p. 257-261

CRISTINA MÂNEA, Aspecte privind înfiinţarea şi activitatea desfăşurată de Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale în ţinutul Mureş / Some Aspects Regarding the Foundation and the Activity of the National Guard of the National Front in the Mureş Region, p. 263-268

CRISTINA MÂNEA, Manifestările aniversare, expresie a cultului personalităţii regelui Carol al II-lea / Les manifestations anniversaires, l`expresion du culte de la personalité du roi Charles II, p. 269-272

OTTMAR TRAŞCĂ, Catastrofa de la Stalingrad şi consecinţele sale. 1942-1943 / The Disaster from Stalingrad and its Consequences. 1942-1943, p. 273-283

DANIEL DIACONESCU, Rolul Partidului Comunist Român în sovietizarea României (23 august 1944 – 6 martie 1945) / The Role of the Romanian Communist Party in Sovietising Romania (23 August 1944 – 6 March 1945), p. 285-289

ALEXANDRU MITRU, Activitatea politică a opoziţiei în timpul guvernării Petru Groza 6 martie 1945 - 19 noiembrie 1946 / The Political Activity of the Opposition During the Petru Groza Administration (6 March 1945 - 19 November 1946), p. 291-295

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Valeriu Sârbu, Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto-dacilor (Cristian Ioan Popa), p. 297-298

Walter F. Otto, Zeii Greciei. Imaginea divinităţii în spiritualitatea greacă (Ştefan Dorondel), p. 298-301

Codrul Cosminului. Analele Ştiinţifice de Istorie. Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, nr. 1 (1), 1995 (A. Mihai), p. 301-302

Ioachim Crăciun şi bibliologia românească (Irina Zaharia), p. 302-303

CRONICA

Activitatea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Vasile Pârvan” (anul universitar 1995-1996) (Cristian I. Popa), p. 305-307

Activitatea Cercului de Istorie (anul universitar 1995-1996) (Cosmin Popa-Gorjanu), p. 307-308.


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA