6/I 2002
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 6/I, 2002

Cuprins

STUDII ŞI COMUNICĂRI
Simpozionul ştiinţific Zilele Universităţii, Alba Iulia, 31 mai-1 Iunie 2002

PETRONELA  WAINBERG, Portrete de împăraţi romani în opera lui Publius Cornelius Tacitus / Portraits d’empereurs romains dans l’oeuvre de Publius Cornelius Tacitus, p. 9-21

CORNELIA POPA-GORJANU, Contribuţii privind politica internă a împăratului Leon al III-lea (717-741) / Contributions Regarding the Inner Policy of the Emperor Leo III (717-741), p. 23-27

MARIUS LAZĂR, Raportul raţiune-credinţă în gândirea islamică elenizantă (falsâfah) / Le rapport raison-foi dans la pensée islamique hellénisante (falsâfah), p. 29-36

COSMIN POPA-GORJANU, Privilegiul nobililor români din Lugoj din anul 1444 şi formarea nobilimii româneşti în Banat / The Charter of the Romanian Nobles of Lugoj from 1444 and the Formation of the Romanian Nobility in the Banat, p. 37-43

ANA DUMITRAN, Românii din Transilvania între provocările Reformei protestante şi necesitatea reformării Ortodoxiei (mijlocul sec. XVI - sfârşitul sec. XVII). Contribuţii la definirea conceptului de „Reformă ortodoxă” / Die Siebenbürger Rumänen zwischen den Herausforderungen der protestantischen Reform und die Notwendigkeit der Reformierung der Orthodoxie  (Mitte des 16. - Ende des 17. Jahrhunderts). Beiträge zur Bestimmung des Konzepts „orthodoxe Reform“, p. 45-59

EVA MÂRZA, Din nou despre biblioteca Mitropoliei Bălgradului / Noch einmal über die Bibliothek der weißburger Metropolie, p. 61-73

CRISTIAN BARTA, Unirea cu Roma: fundamentarea teologico-dogmatică. Un exemplu: Catehismul lui Iosif de Camillis / Die Union mit Rom: die theologische und dogmatische Begründung. Ein Beispiel: Josef von Camilliss Katechismus, p. 75-79

GÚDOR BOTOND, Situaţia preoţimii transilvănene în secolul al XVIII-lea / Die Lage des siebenbürgischen Klerus im 18. Jahrhundert, p. 81-87

DANIEL DUMITRAN, Clerul secular şi activitatea misionară în Biserica Română Unită în timpul episcopului Ioan Bob / Das laiische Klerus und die Missionärtätigkeit  in der Rumänischen Unierten Kirche zur Zeit des Bischofs Ioan Bob, p. 89-96

VASILE IONAŞ, Un document românesc referitor la răscoala lui Horea / Un document roumain concernant la rébellion de Horea, p. 97-98

KEITH HITCHINS, Romanian Intellectuals and the Enlightenment in Transylvania, p. 99-105

IACOB MÂRZA, O paralelă posibilă în epoca Luminilor: Ion Budai-Deleanu şi Petrus Bod / Eine mögliche Parallele in der Zeit der Aufklärung: Ion Budai-Deleanu und Petrus Bod, p. 107-111

PETRU IONESCU, Interferenţe culturale germano-române în epoca iluministă: Franz Joseph Sulzer / Deutsch-rumänische Kulturbeziehungen zur Zeit der Aufklärung: Franz Joseph Sulzer, p. 113-118

LAURA STANCIU, Structură şi tip de polemică la Petru  Maior / Struktur und Typ der Polemik bei Petru Maior, p. 119-124

OANA INDRIEŞ, Naţiuni şi naţionalism în Imperiul Habsburgic în prima jumătate a secolului al XIX-lea / Nations and Nationalism in the Habsburg Empire in the First Half of the 19th Century, p. 125-130

ANCA CÂMPIAN, Opera lui Ioan Micu-Moldovan în contextul debuturilor polemicii istoriografice confesionale cu privire la unirea religioasă / L’oeuvre de Ioan Micu-Moldovan dans le contexte des débuts de la polémique historiographique confessionnelle concernant l’union religieuse, p. 131-136

SORIN RADU, Liberalii şi problema reformei electorale în România (1866-1914) (II) / The Liberals and the Problem of Electoral Reform in Romania (1866-1914) (II), p. 137-145

DUMITRU BARNA, Învăţământul confesional primar în protopopiatul ortodox român Deva la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea / L’enseignement confessionnel primaire roumain dans le protopopiat orthodox roumain de Deva à la fin du XIXe et le debut du XXe siècle, p. 147-152

MARIUS ROTAR, Dimensiuni ale lumii de dincolo în discursul religios asupra morţii din Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea / Dimensions du monde d’au-delà dans le discours religieux sur la mort en Transylvanie, fin du XIXe et début du XXe siècle, p. 153-167

VASILE DOBRESCU, Ion I. Lapedatu şi reforma sistemului de credit românesc din Imperiul  Austro-Ungar la începutul secolului XX / Ion I. Lapedatu and the Reform of the Romanian Credit System in the Austro-Hungarian Empire at the Beginning of the 20th Century, p. 169-175

ZEVEDEI-IOAN DRĂGHIŢĂ, Participarea Mitropoliei Române Unite la expoziţia jubiliară de la Bucureşti (1906) / The Participation of the Romanian Metropolitan Uniate Church at the Jubilee Exhibition in Bucharest (1906), p. 177-185

IOAN I. ŞERBAN, Un manuscris inedit despre activitatea lui Octavian Goga în România în anii primului război  mondial (I) / Un manuscrit inédit sur l’activité de Octavian Goga en Roumanie pendant les premières années de la première guerre mondiale (I), p. 187-196

VASILE M. ZABERCA, Dascăli români din Banatul sârbesc delegaţi la marea adunare naţională de la Alba Iulia / EnseignantsRoumains du Banat yougoslave délégués à la grande assemblée nationale de Alba Iulia, p. 197-199

VALER  MOGA, Politică şi cultură (1918-1930). Cazul „Astrei” / Politique et culture (1918-1930). Le cas de „Astra”, p. 201-211

SORIN ARHIRE, Alegerile parlamentare din anul 1932 în judeţul Alba / The  Parliamentary  Elections  from  1932  in  the Alba County, p. 213-218

ANTON RUS, Influenţa paradigmei devoţionale latine asupra religiozităţii populare greco-catolice (1918-1948) / Der Einfluß des lateinischen Devotionsparadigmas über die griechisch-katholische völkische Religiosität (1918-1948), p. 219-225

MIRCEA BARON, OANA DOBRE-BARON, Congresele „Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră” din România în perioada interbelică / The Congresses of „The Association of Mining Industry Engineers and Technicians” from Romania in the Interwar Period, p. 227-236

REMUS CÂMPEANU, David Prodan despre unirea religioasă a românilor ardeleni / David Prodan sur l’union religieuse des Roumains de Transylvanie, p. 237-252

ANDI MIHALACHE, Despre memorie, sărăcie şi sinonimele de consolare / About Memory, Poverty and the Synonyms of Consolation, p. 253-260

CĂLIN ANGHEL, Problematica reabilitării şi restaurării fortificaţiei medievale a oraşului Sebeş / The Question of the Rehabilitation and Restoration of the Medieval Fortress of  Sebeş, p. 261-266

CORNEL TATAI-BALTĂ, Antimise din secolele XVIII-XIX, păstrate la Muzeul de Istorie din Blaj / Antimensions des XVIIIe-XIXe siècles, conservés au Musée d’histoire de Blaj, p. 267-273

Sofia Ştirban, Ioan Ileană, Remus Joldeş, Metode şi tehnici de identificare a filigranului din hârtia veche / Methods and Tehnics of Identifying of Watermarks in Old Paper, p. 275-281